Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Oljeväxter > Höstoljeväxter > Höstraps Atora

Höstraps Atora


Artiklar

Nr

Namn

206938Hraps Atora C TMTD Unit
208217Hraps Atora C obet Unit

Produktbeskrivning

Höstraps Atora är en ny sort med mycket hög avkastning och hög oljehalt. Den är vinterhärdig och har en stark stjälk.

Hybrid

Atora är en ny sort med mycket hög avkastning och hög oljehalt. Den är vinterhärdig och har en stark stjälk. Sorten är motståndskraftig mot torröta (phoma) och har bra stress- och torktolerans. Atora är provad ett år i officiella försök men har visat mycket bra resultat även i Lantmännens egna försök.

Etablering

För bästa skördeutbyte gäller det att etablera jämna bestånd. Utsädesmängden justeras efter såtidpunkt och förhållanden på odlingsplatsen. Riktvärdet ligger i det flesta fall mellan 40 och 60 plantor per kvadratmeter. Vissa sorter bestockar sig kraftigt och kan därför etableras glesare under gynnsamma fältförhållanden.

Gödsling och växtskydd

Växtnäringsstatusen i jorden och uppskattad skördenivå ligger till grund för tillförseln under säsongen.

Höstoljeväxter bör tillföras fosfor till och med låg klass IV och kalium till och med klass III. P och K tillförs på hösten och ev i tidig giva på våren. På hösten tillförs generellt sett alltid 60 kg kväve. Höstoljeväxter är mycket svavelkrävande och bör tillföras 1 kg svavel för varje 5 kg kväve. Grödan utvecklas snabbt på våren och en del av kvävet bör tillföras tidigast möjligt. Har övervintringen varit extra gynnsam kan kvävegivan sänkas på våren medan en svag gröda har ett större behov. Oljeväxter är speciellt känsliga för Bor- och Manganbrister.

Ogräs skall alltid bekämpas på hösten, beroende på att tillgången till effektiva preparat på våren med motsvarande effekter som för höstbehandling saknas. Förekomsten av skadegörare följs kontinuerligt i grödan och åtgärderna behovsanpassas. Rekommendationen är att följa Lantmännens växtskyddsstrategier.


SW_Loggo Höstraps Atora

Externa länkar

Sortprovningar