Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Oljeväxter > Höstoljeväxter > Höstraps DK Exalte

Höstraps DK Exalte


Artiklar

Nr

Namn

206910Hraps DK Exalte C TMTD Unit
207548Hraps DK Exalte C Obet Unit

Produktbeskrivning

DK Exalte är en stabil sort med mycket hög avkastning och hög oljehalt.

Nyhet!

Hybrid

DK Exalte är en stabil sort med mycket hög avkastning och hög oljehalt. Sorten etablerar sig snabbt under hösten vilket gör den lämplig vid senare såtidpunkt. Den har bra vinterhärdighet, kommer tidigt i blom och har dokumenterad drösningsresistens. DK Exalte är frisk och motståndskraftig mot torröta (phoma).

Etablering

För bästa skördeutbyte gäller det att etablera jämna bestånd. Utsädesmängden justeras efter såtidpunkt och förhållanden på odlingsplatsen. Riktvärdet ligger i det flesta fall mellan 40 och 60 plantor per kvadratmeter. Vissa sorter bestockar sig kraftigt och kan därför etableras glesare under gynnsamma fältförhållanden.

Gödsling och växtskydd

Växtnäringsstatusen i jorden och uppskattad skördenivå ligger till grund för tillförseln under säsongen.

Höstoljeväxter bör tillföras fosfor till och med låg klass IV och kalium till och med klass III. P och K tillförs på hösten och ev i tidig giva på våren. På hösten tillförs generellt sett alltid 60 kg kväve. Höstoljeväxter är mycket svavelkrävande och bör tillföras 1 kg svavel för varje 5 kg kväve. Grödan utvecklas snabbt på våren och en del av kvävet bör tillföras tidigast möjligt. Har övervintringen varit extra gynnsam kan kvävegivan sänkas på våren medan en svag gröda har ett större behov. Oljeväxter är speciellt känsliga för Bor- och Manganbrister.

Ogräs skall alltid bekämpas på hösten, beroende på att tillgången till effektiva preparat på våren med motsvarande effekter som för höstbehandling saknas. Förekomsten av skadegörare följs kontinuerligt i grödan och åtgärderna behovsanpassas. Rekommendationen är att följa Lantmännens växtskyddsstrategier.


SW_Loggo Höstraps DK Exalte

Externa länkar

Sortprovningar