Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Oljeväxter > Höstoljeväxter > Höstrybs Largo

Höstrybs Largo


Artiklar

Nr

Namn

201552Hrybs Largo C Obet 10kg

Produktbeskrivning

Largo är en linjesort av höstrybs för hela landet och ett riktigt vinterhärdigt alternativ som möjliggör oljeväxtodling i kärvare lägen.

Höstrybs är Largo är väl anpassad att odlas i Mellansverige och som har visat mycket god skördepotential. Sorten har en god stjälkstyrka och mognar något tidigare än höstraps vilket gör att den passar för ekologisk odling med mindre risk för rapsbaggeangrepp.

Etablering

För bästa skördeutbyte gäller det att etablera jämna bestånd. Utsädesmängden justeras efter såtidpunkt och förhållanden på odlingsplatsen. Riktvärdet ligger i det flesta fall mellan 80 och 120 plantor per kvadratmeter. Vissa sorter bestockar sig kraftigt och kan därför etableras glesare under gynnsamma fältförhållanden.

Gödsling och växtskydd

Växtnäringsstatusen i jorden och uppskattad skördenivå ligger till grund för tillförseln under säsongen.

Höstoljeväxter bör tillföras fosfor till och med låg klass IV och kalium till och med klass III. P och K tillförs på hösten och ev i tidig giva på våren. På hösten tillförs generellt sett alltid 60 kg kväve. Höstoljeväxter är mycket svavelkrävande och bör tillföras 1 kg svavel för varje 5 kg kväve. Grödan utvecklas snabbt på våren och en del av kvävet bör tillföras tidigast möjligt. Har övervintringen varit extra gynnsam kan kvävegivan sänkas på våren medan en svag gröda har ett större behov. Oljeväxter är speciellt känsliga för Bor- och Manganbrister.

Ogräs skall alltid bekämpas på hösten, beroende på att tillgången till effektiva preparat på våren med motsvarande effekter som för höstbehandling saknas. Förekomsten av skadegörare följs kontinuerligt i grödan och åtgärderna behovsanpassas. Rekommendationen är att följa Lantmännens växtskyddsstrategier.


SW_Loggo Höstrybs Largo

Dokument

Produktblad

Externa länkar

Sortprovningar