Våra Produkter

Du är här: Våra produkter > Växtodling > Höstutsäde > Höstvete > Höstvete Hereford
Foder Ensilerings- och konserveringsmedel mm Plast, nät och garn Växtodling Höstutsäde Höstvete Rågvete Råg Höstkorn Vårutsäde Oljeväxter Fröer Majsutsäde Växtnäring Växtskydd Kalk Skyddsutrustning mm Övrigt växtodling

Höstvete Hereford


Artiklar

Nr

Namn

200254Hvete Hereford C2 700kg
200179Hvete Hereford C2 SBD 700kg

Produktbeskrivning

Hereford är ett foder- och stärkelsevete med hög mycket avkastning.

Stärkelse/foder

Hereford är en högavkastande trotjänare som genom åren visat bra kompensationsförmåga och avkastning på en hög och stabil nivå. Sorten har medellångt strå med bra stråstyrka och den mognar medeltidigt. En stor kärna med hög stärkelsehalt gör sorten till ett bra val vid odling av stärkelsevete. Sorten passar bäst för i odling i de södra delarna av landet. Hereford är godkänd som brännerivete hos Absolut.

Etablering

För bästa skördeutbyte gäller det att etablera jämna bestånd. Utsädesmängden justeras efter såtidpunkt och förhållanden på odlingsplatsen. Riktvärdet ligger i det flesta fall mellan 325 och 475 plantor per kvadratmeter. Vissa sorter bestockar sig kraftigt och kan därför etableras glesare under gynnsamma fältförhållanden.

Gödsling och växtskydd

Växtnäringsstatusen i jorden, uppskattad skördenivå och klimat ligger till grund för tillförseln under säsongen. Rekommendationen är att tillföra fosfor och kalium till och med klass III. På jordar i låga P- och K-klasser bör grödan tillföras fosfor och kalium på hösten. På våren väljs med fördel ett NPKS gödselmedel alternativt ett NS gödselmedel beroende på jordmån. Kvävet ska vara tillgängligt inför och under grödans stråskjutning. Svavel bör tillföras i förhållandet 1 kg svavel till 10 kg kväve. Utnyttja gärna möjligheten att platsanpassa gödslingen under stråskjutningen med Yara N-sensor och optimera kvävenivån med N-tester.

Ogräs bekämpas alltid bäst på hösten, antingen som enkelbehandling eller delad behandling (höst och vår), det viktiga är att något görs på hösten. På våren kan bekämpningarna inte börja förrän nattfrosterna är över och tillväxten kommit igång ordentligt. Förekomsten av skadegörare följs kontinuerligt i grödan och åtgärderna behovsanpassas. Rekommendationen är att följa Lantmännens växtskyddsstrategier.


SW_Loggo Höstvete Hereford

Dokument

Produktblad

Externa länkar

Sortprovningar